Vznikla Unie grafického designu

O Unii / Posláním Unie grafického designu, o. s., je vysvětlit laické veřejnosti i zadavatelům ve firmách nebo institucích smysl grafického designu a pravidla spolupráce s designéry pomocí článků na webových stránkách, přednášek nebo výstav. Smyslem sdružení je dát zadavatelům vetší jistotu investice a profesionality. Bude všemi dostupnými prostředky propagovat grafický design jako vysoce odbornou a důležitou součást našeho života, spolupracovat se státními i nestátními, tuzemskými i zahraničními institucemi, univerzitami, spolky aj. a u těchto institucí prosazovat zájmy sdružení a jeho členů. Mezi skupiny, s nimiž bude Unie v kontaktu, patří zejména laická veřejnost, grafičtí designéři (nečlenové), dále členové Unie a média.
Veřejnost / Laická veřejnost představuje nejširší a nejrozmanitější skupinu, na kterou bude sdružení působit. Skládá se jak ze zadavatelů grafických prací, tzn. firem a institucí, tak z neziskových organizací, univerzit, a v neposlední řadě přirozeně i z té části laické veřejnosti, která ze své pozice nezúčastněného diváka sice přímo neovlivňuje dění v grafickém designu, ale všechny jeho projevy jsou nedílnou, a dokonce nezbytnou součástí jejího života. Články na webových stránkách Unie a v tisku přinesou srozumitelně formulované odpovědi na otázky po smyslu grafického designu, vypisování a vyhodnocování profesionálních výběrových řízení, korektního zadávání grafických prací, orientaci v problematice tvorby logotypů atd. Každý návštěvník webových stránek Unie se dozví, jaké výhody mu přinese výběr z členů profesního sdružení a jak mezi členy vybírat, nadmíru užitečnou službou bude možnost zadat výběrové řízení přímo prostřednictvím sdružení.
Grafici / Ačkoliv budou aktivity namířené k laické veřejnosti beze zbytku platné a přínosné i pro lidi z oboru, nabízí sdružení možnost stát se jeho členem, informovat o konkrétních výhodách členství a zřetelně vymezit své pole působnosti veřejně přístupnými články, stanovami, kodexem, členskými i finančními řády, výkladem autorského zákona či doporučeným ceníkem grafických a typografických prací.
Členové / Různorodá činnost orientovaná dovnitř sdružení nebude veřejně přístupná. Členství přináší celou řadu výhod, mezi něž patří zastřešení člena značkou Unie, přístup k odborně zpracovaným smlouvám a k vzorovým kalkulacím prací, sleva na předplatné odborného tisku a grafický software (?), okamžitý přístup k aktuálním informacím z oboru a informacím o vypsaných výběrových řízeních, možnost účastnit se diskuse s kolegy a navazovat cenné kontakty…
Média / Veškeré dění ve vztahu k nečlenům bude probíhat v silném provázání se všemi dostupnými médii. Jen tehdy, bude-li činnost dostatečně medializována, přinese kýžení užitek: Pozvednutí úrovně grafického designu v České republice prostřednictvím dobře informované laické i odborné veřejnosti a nastolení všestranně prospěšného férového jednání mezi zadavatelem a grafickým studiem.
Web / Na oficiálním webu Unie naleznete další informace, mj. závazný Etický kodex, i možnost přihlásit se k členství.
Tip: Zajímavý rozhovor o cílech i ožehavých momentech, které se Unie týkají, poskytl jeden ze zakládajících členů - Filip Blažek.

Žádné komentáře: